TS. Tưởng Duy Hải

Đảng viên, Phó trưởng Bộ môn, Giảng viên
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookLinkedInGoogleScholarResearchGateHomePhone

GS. TS. Đỗ Hương Trà

Đảng viên, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailResearchGate

PGS. TS. Nguyễn Văn Biên

Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone

TS. Trần Ngọc Chất

Trưởng phòng thí nghiệm, Giảng viên chính
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookGoogleScholarResearchGateHomePhone

TS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Giảng viên
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookLinkedInGoogleScholarResearchGatePhone

TS. Dương Xuân Quý

Tổ trưởng tổ Đảng, Giảng viên chính, Tổ trưởng công đoàn
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailPhone

TS. Nguyễn Anh Thuấn

Đảng viên, Giảng viên
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
Email

TS. Trần Bá Trình

Giám đốc Trung tâm NC&PT Nghiệp vụ sư phạm, Phó trưởng phòng Đào tạo, Giảng viên chính
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookLinkedInGoogleScholarResearchGateHomePhone

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookResearchGatePhone

TS. Nguyễn Thị Tố Khuyên

Giảng viên
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone

CN. Nguyễn Đức Đạt

Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone