1 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng Trưởng bộ môn
2 TS. Nguyễn Anh Thuấn  Phó Trưởng bộ môn
3 PGS.TS Phạm Xuân Quế
4 GS.TS. Đỗ Hương Trà
5 PGS.TS. Nguyễn Văn Biên  Phó Trưởng khoa
6 TS. Nguyễn Xuân Quý
7 TS. Tưởng Duy Hải
8 TS. Trần Bá Trình
9 TS. Trần Ngọc Chất
10 ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh
11 CN. Nguyễn Quốc Huy
12 CN. Phạm Đăng Bua
13 KTV Nguyễn Bá Đông

Bộ môn Phương pháp dạy học Vật lí

 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hưng TS. Nguyễn Anh Thuấn PGS. TS. Phạm Xuân Quế
TS. Trần Ngọc Chất GS. TS. Đỗ Hương Trà PGS.TS. Nguyễn Văn Biên
TS. Dương Xuân Quý ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh TS. Trần Bá Trình
CN. Nguyễn Quốc Huy CN. Phạm Đăng Bua KTV. Nguyễn Bá Đông