1 PGS. TS Nguyễn Ngọc Hưng Trưởng bộ môn
2 PGS. TS Phạm Xuân Quế  
3 PGS. TS Đỗ Hương Trà  
4 PGS. TS Nguyễn Mạnh Thảo  
5 TS. Nguyễn Văn Biên Phó trưởng khoa
6 TS. Nguyễn Xuân Quý  
7 TS. Nguyễn Anh Thuấn Phó Trưởng bộ môn
8 ThS. Trần Bá Trình  
9 ThS. Nguyễn Diệu Linh  
10 ThS. Trần Ngọc Chất  
11 CN. Nguyễn Quốc Huy  
12 CN. Phạm Đăng Bua  
13 KTV Nguyễn Bá Đông  

Bộ môn Phương pháp Giảng dạy Vật lí

            

 
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hưng PGS. TS. Nguyễn Mạnh Thảo PGS. TS. Phạm Xuân Quế  
 
ThS. Trần Ngọc Chất PGS. TS. Đỗ Hương Trà TS. Nguyễn Văn Biên  
 
TS. Dương Xuân Quý TS. Nguyễn Anh Thuấn ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh  
 
ThS. Trần Bá Trình CN. Nguyễn Quốc Huy CN. Phạm Đăng Bua  
     
  KTV. Nguyễn Bá Đông