Cán bộ của Bộ môn Chất rắn – Điện tử 

1 PGS. TS Nguyễn Văn Hùng Trưởng bộ môn
2 PGS. TSKH Nguyễn Thế Khôi
3 GS. TS Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng
4 PGS. TS Lục Huy Hoàng Trưởng khoa
5 TS. Phạm Văn Vĩnh
6 TS. Đinh Hùng Mạnh Chủ tịch công đoàn Khoa
7 TS. Lê Mai Oanh
8 TS. Đỗ Danh Bích Phó trưởng bộ môn
9 TS. Phạm Văn Hải
10 TS. Phạm Đỗ Chung
11 TS. Trịnh Đức Thiện
12 TS. Nguyễn Đình Lãm
13 TS. Trần Mạnh Cường  Phó trưởng bộ môn
14 NCS. Nguyễn Đăng Phú Tổ trưởng công đoàn, Trợ lí thiết bị
15 ThS. Phương Thúy Hằng
16 NCS. Nguyễn Thị Thúy
17 NCS. Đỗ Minh Thành
18 NCS. Vương Văn Cường
19 CN. Nguyễn Thành Lập

Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng PGS. TSKH. Nguyễn Thế Khôi PGS. TS. Lục Huy Hoàng GS. TS. Nguyễn Văn Minh
NCS. Đỗ Minh Thành TS. Phạm Văn Vĩnh TS. Đinh Hùng Mạnh TS. Nguyễn Đình Lãm
TS. Trần Mạnh Cường TS. Đỗ Danh Bích NCS. Nguyễn Đăng Phú TS. Phạm Văn Hải
TS. Phạm Đỗ Chung TS. Lê Thị Mai Oanh TS. Trịnh Đức Thiện CN. Nguyễn Thành Lập
NCS. Vương Văn Cường NCS. Nguyễn Thị Thúy ThS. Phương Thị Thúy Hằng