Cán bộ của Bộ môn Chất rắn – Điện tử 

1 PGS. TS Nguyễn Văn Hùng Trưởng bộ môn
2 PGS. TSKH Nguyễn Thế Khôi
3 GS. TS Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng
4 PGS. TS Lục Huy Hoàng Trưởng khoa
5 TS. Phạm Văn Vĩnh
6 TS. Đinh Hùng Mạnh Chủ tịch công đoàn Khoa
7 ThS. Lê Mai Oanh
8 TS. Đỗ Danh Bích Bí thư LCĐ khoa
9 ThS. Phạm Văn Hải
10 ThS. Phạm Đỗ Chung
11 ThS. Trịnh Đức Thiện
12 ThS. Nguyễn Đình Lãm
13 ThS. Hồ Tuấn Hùng Phó bộ môn
14 ThS. Nguyễn Trọng Dũng
15 CN. Nguyễn Thành Lập
16 ThS. Vương Văn Cường
17 ThS. Phương Thúy Hằng
18 ThS. Nguyễn Thị Thúy
19 TS. Trần Mạnh Cường Phó trưởng Bộ môn
20 ThS. Nguyễn Đăng Phú Tổ trưởng công đoàn, Trợ lí thiết bị
21 CN. Đỗ Minh Thành

Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng PGS. TSKH. Nguyễn Thế Khôi GVC.ThS. Hồ Tuấn Hùng GS. TS. Nguyễn Văn Minh
PGS. TS. Lục Huy Hoàng TS. Phạm Văn Vĩnh TS. Đinh Hùng Mạnh ThS. Nguyễn Đình Lãm
TS. Trần Mạnh Cường TS. Đỗ Danh Bích ThS. Nguyễn Trọng Dũng ThS. Phạm Văn Hải
ThS. Phạm Đỗ Chung ThS. Lê Thị Mai Oanh ThS. Trịnh Đức Thiện CN. Nguyễn Thành Lập
ThS. Vương Văn Cường ThS. Nguyễn Thị Thúy ThS. Phương Thị Thúy Hằng ThS. Nguyễn Đăng Phú
CN. Đỗ Minh Thành