PGS. TS. Lê Viết Hòa  
PGS. TS. Nguyễn Quang Học Tổ Trưởng Công đoàn
TS. Nguyễn Chính Cương  
TS. Đào Lệ Thủy  Tổ trưởng tổ Đảng Bộ môn
TS. Lê Đức Ánh Phó trưởng khoa/Phụ trách Bộ môn
TS. Bùi Đức Tĩnh Bí Thư CĐ Cán bộ
TS. Nguyễn Văn Hợp Phó bộ môn/Ủy viên Chi Ủy
ThS. Đinh Quang Vinh  
ThS. Bùi  Hà Giang  
ThS. Nguyễn Thị Thảo Tổ Phó Công đoàn

Bộ môn Vật lí Lí thuyết

 
TS. Lê Đức Ánh PGS. TS. Lê Viết Hòa PGS. TS. Nguyễn Quang Học  
 
TS. Nguyễn Chính Cương TS. Nguyễn Văn Hợp TS. Đào Thị Lệ Thủy  
 
TS. Bùi Đức Tĩnh ThS. Đinh Quang Vinh ThS. Nguyễn Thị Thảo  
     
ThS. Bùi Hà Giang