PGS. TS. Lê Đức Ánh

Phó trưởng Khoa

PGS. TS. Lê Viết Hòa
PGS. TS. Nguyễn Quang Học Tổ Trưởng Công đoàn
PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp Trưởng Bộ môn
PGS. TS. Đào Thị Lệ Thủy Tổ trưởng tổ Đảng Bộ môn
TS. Nguyễn Chính Cương
PGS. TS. Bùi Đức Tĩnh
TS. Trần Phan Thùy Linh
ThS. Đinh Quang Vinh
ThS. Bùi  Hà Giang
TS. Nguyễn Thị Thảo Phó trưởng Bộ môn
ThS. Nguyễn Trọng Dũng

Bộ môn Vật lí Lí thuyết

PGS. TS. Lê Đức Ánh PGS. TS. Lê Viết Hòa PGS. TS. Nguyễn Quang Học
TS. Nguyễn Chính Cương PGS.TS.Nguyễn Văn Hợp PGS.TS. Đào Thị Lệ Thủy
PGS.TS. Bùi Đức Tĩnh ThS. Đinh Quang Vinh TS. Nguyễn Thị Thảo
ThS. Bùi Hà Giang TS. Trần Phan Thùy Linh ThS. Nguyễn Trọng Dũng