PGS. TS. Lê Đức Ánh

Phó trưởng khoa/Phụ trách Bộ môn

PGS. TS. Lê Viết Hòa  
PGS. TS. Nguyễn Quang Học Tổ Trưởng Công đoàn
TS. Nguyễn Văn Hợp Phó bộ môn
TS. Đào Lệ Thủy Tổ trưởng tổ Đảng Bộ môn
TS. Nguyễn Chính Cương  
TS. Bùi Đức Tĩnh Bí Thư CĐ Cán bộ
TS. Trần Phan Thùy Linh  
ThS. Đinh Quang Vinh  
ThS. Bùi  Hà Giang  
ThS. Nguyễn Thị Thảo Tổ Phó Công đoàn
ThS. Nguyễn Trọng Dũng  
CN. Lê Thành Đạt

Bộ môn Vật lí Lí thuyết

PGS. TS. Lê Đức Ánh PGS. TS. Lê Viết Hòa PGS. TS. Nguyễn Quang Học
TS. Nguyễn Chính Cương TS. Nguyễn Văn Hợp TS. Đào Thị Lệ Thủy
TS. Bùi Đức Tĩnh ThS. Đinh Quang Vinh ThS. Nguyễn Thị Thảo
ThS. Bùi Hà Giang TS. Trần Phan Thùy Linh ThS. Nguyễn Trọng Dũng