Chi ủy khoa Vật lí nhiệm kỳ 2015-2017

PGS. TS. Lục Huy Hoang – Bí thư

PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh – Phó Bí thư

PGS.TS. Nguyễn Văn Biên – Chi ủy viên

 PGS.TS. Lê Đức Ánh – Chi ủy viên

 ThS. Bùi Hà Giang – Chi ủy viên