1 PGS. TS. Nguyễn Văn Khánh Trưởng Bộ môn
2 PGS. TS. Trần Minh Thi Tổ trưởng tổ Đảng
3 PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy
4 ThS. Nguyễn Anh Vinh NCS, Trưởng phòng TN Thiên văn
5 ThS. Nguyễn Thu Minh Phó CTCĐ Khoa
6 TS. Dương Quốc Văn Trưởng phòng TN Đại cương
7 TS. Ngô Ngọc Hoa Phó trưởng Bộ môn
8 TS. Nguyễn Cao Khang Phó Giám đốc TT KH&CN nano
9 TS. Lê Minh Thư Trợ lí NCKH&HTQT
10 ThS. Nguyễn Mạnh Nghĩa Đang làm NCS
11 TS. Lê Công Tường
12 ThS. Nguyễn Huyền Trang Đang làm NCS
13 ThS. Nguyễn Thị Khánh Hòa Đang làm NCS tại Nhật Bản

Bộ môn Vật lí Đại cương

        

    
PGS. TS. Nguyễn Văn Khánh PGS. TS. Trần Minh Thi PGS. TS. Nguyễn Minh Thủy ThS. Nguyễn Anh Vinh
ThS. Nguyễn Thị Thu Minh TS. Dương Quốc Văn TS. Ngô Ngọc Hoa TS. Nguyễn Cao Khang
TS. Lê Minh Thư TS. Lê Công Tường NCS. Nguyễn Mạnh Nghĩa NCS. Nguyễn Huyền Trang
NCS. Nguyễn Thị Khánh Hòa