1 PGS. TS. Nguyễn Văn Khánh Phó trưởng khoa, Phụ trách Bộ môn
2 PGS. TS. Trần Minh Thi  Tổ trưởng tổ Đảng
3 PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy Trưởng phòng KHCN
4 PGS. TS. Nguyễn Quỳnh Lan
5 ThS. Nguyễn Anh Vinh  NCS, Trưởng phòng TN Thiên văn
6 ThS. Nguyễn Thu Minh Tổ trưởng công đoàn – UVBCHCĐ Khoa
7 CN. Dương Quốc Văn  NCS, Trưởng phòng TN Đại cương
8 TS Ngô Ngọc Hoa  Phó Bộ môn
9 TS. Nguyễn Cao Khang  Phó Giám đốc TT KH&CN nano
10 TS. Lê Minh Thư Trợ lí NCKH&HTQT
11 ThS. Nguyễn Mạnh Nghĩa  Đang làm NCS
12 ThS. Lê Công Tường  Đang làm NCS tại Bỉ
13 ThS. Nguyễn Huyền Trang
14 ThS. Nguyễn Thị Khánh Hòa

Bộ môn Vật lí Đại cương

        

     
PGS. TS. Nguyễn Văn Khánh PGS. TS. Trần Minh Thi PGS. TS. Nguyễn Minh Thủy PGS. TS. Nguyễn Quỳnh Lan
ThS. Nguyễn Anh Vinh ThS. Nguyễn Thị Thu Minh NCS. Dương Quốc Văn TS. Ngô Ngọc Hoa
TS. Nguyễn Cao Khang TS. Lê Minh Thư ThS. Nguyễn Huyền Trang ThS. Nguyễn Mạnh Nghĩa
ThS. Lê Công Tường ThS. Nguyễn Thị Khánh Hòa