Bộ Môn Vật Lí Chất Rắn – Điện Tử
Bộ Môn Vật Lí Lí Thuyết
Bộ Môn Vật Lí Đại Cương
Bộ Môn Phương Pháp Giảng Dạy Vật Lí