Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Khoa Vật lí nhiệm kì 2019 – 2024:

  1. Đinh Hùng Mạnh, Chủ tịch
  2. Nguyễn Thị Thảo, Phó chủ tịch
  3. Phạm Đỗ Chung, Ủy viên
  4. Lê Công Tường, Ủy viên
  5. Đào Thị Vân Anh, Ủy viên