1. Đinh Hùng Mạnh, Chủ tịch.
  2. Nguyễn Thị Thu Minh, Phó chủ tịch.
  3. Dương Xuân Quý, Ủy viên.
  4. Ngô Ngọc Hoa, Ủy viên.
  5. Đào Thị Vân Anh, Ủy viên.