Ban chấp hành Công đoàn Khoa Vật lí nhiệm kì 2019 – 2024

TS. Đinh Hùng Mạnh

Chi uỷ viên, Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone

TS. Nguyễn Thị Thảo

Đảng viên, Phó trưởng Bộ môn, giảng viên, Phó chủ tịch công đoàn
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailPhone

Đào Thị Vân Anh

Chuyên viên chính, Uỷ iên BCH CĐ
Bộ môn: Tổ Văn phòng
EmailFacebookPhone

TS. Phạm Đỗ Chung

Giảng viên, Uỷ viên BCH CĐ
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarHomePhone

TS. Công Tường

Đảng viên, Giảng viên, UV BCH Công Đoàn Khoa Vật lí
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailFacebookResearchGatePhone