Ban chấp hành Công đoàn Khoa Vật lí nhiệm kì 2019 – 2024

TS. Đinh Hùng Mạnh

Chi uỷ viên, Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone

TS. Phạm Đỗ Chung

Giảng viên, Phó Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarHomePhone

PGS. TS. Đào Thị Lệ Thủy

Tổ trưởng tổ đảng, giảng viên cao cấp, Uỷ viên BCH CĐ
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailPhone

Đào Thị Vân Anh

Chuyên viên chính, Uỷ iên BCH CĐ
Bộ môn: Tổ Văn phòng
EmailFacebookPhone

TS. Nguyễn Mạnh Nghĩa

Đảng viên, Giáo viên TH, Uỷ viên BCH CĐ
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailGoogleScholar