1. PGS.TS. Lục Huy Hoàng – Trưởng Khoa
  2. PGS.TS. Nguyễn Văn Biên – Phó Trưởng Khoa
  3. PGS.TS. Lê Đức Ánh – Phó Trưởng Khoa