PGS. TS. Đỗ Danh Bích

Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
GoogleScholar

PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp

Chi uỷ viên, Phó Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailGoogleScholarPhone

PGS. TS. Ngô Ngọc Hoa

Chi uỷ viên, Phó Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailGoogleScholarResearchGatePhone