GS. TS. Đỗ Hương Trà

Đảng viên, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailResearchGate
GS.TS. Đỗ Hương Trà là giảng viên đã tham gia đào tạo nhiều sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Là chủ biên và tác giả của một số sách chuyên khảo, giáo trình đã được sử dụng trong đào tạo sinh viên và đào tạo bậc cao (cao học và nghiên cứu sinh). Tham gia đào tạo quốc tế cũng như đào tạo cho một số trường sư phạm trong nước.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Tiến sĩ – 1997 – Trường ĐHSP Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội

GIẢNG DẠY

 • Thí nghiệm vật lí ở trường phổ thông
 • Bài tập vật lí phổ thông
 • Lí luận dạy học vật lí
 • Phân tích chương trình Vật lí phổ thông
 • Tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học Vật lí
 • Lô gic học (Cao học)
 • Tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học Vật lí (Cao học)
 • Các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí (Cao học)
 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Cao học)

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, tự chủ cho học sinh trong dạy học vật lí
 • Vận dụng các kiểu tổ chức dạy học hiện đại nhằm thực hiện mục tiêu bồi dưỡng năng lực của học sinh trong dạy học vật lí
 • Kiểm tra, đánh giá trong dạy học vật lí
 • Dạy học vật lí trong các trường đại học ngoài sư phạm nhằm gắn kiến thức vật lí với chuyên ngành đào tạo
 • Xây dựng nội dung, tổ chức các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên nhằm phát triển và bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp.