Thông Báo Seminar

Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar khoa học.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2016.

Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  (phòng seminar Bộ môn VLLT).

Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành VLLT.

Người trình bày 1: Prof. dr. hab. Joseph Octave Indekeu, Department

of Physics and Astronomy,  Katholic University in Leuven (KU Leuven), Belgium.

Tên báo cáo: Holographic theory of condensed  matter

Người trình bày 2: Prof. Mamoru Sakaue, Center for International  Affairs, Graduate School of Engineering, Osaka University, 2-1 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871, Japan.

Tên báo cáo: Computational Materials Design of Solid Oxide Fuel Cells: Study in a Project Powered by South-East Asian Students

Chi tiết trong file đính kèm: thông báo seminar