Thông Báo Seminar

Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar khoa học.

 

Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lí, Trường ĐHSPHN,
GS. TS Hoàng Ngọc Long, Viện Vật lí sẽ trình bày seminar khoa học

Thời gian: 9h00 ngày 4 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phòng seminar Bộ môn VLLT).

Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm thứ tư chuyên ngành VLLT.

Tên báo cáo:

 Mô hình 3-3-1 tái chuẩn hoá được cho khối lượng và trộn lẫn của các fermion
trong mô hình chuẩn

Tóm tắt: Tương tác Yukawa không đủ để hoàn thành hai vai trò: sinh khối lượng cho các hạt: các quark và lepton và sự trộn giữa chúng. Do vậy người ta phải đưa ra các cơ chế mới như cơ chế Froggat-
Nelsen (FN)  hay cơ chế Carcamo-Kovalenko-Schmidt (CKS) để giải quyết vấn đề trên. Cơ chế CKS áp dụng vào mô hình 3-3-1 sẽ cho nhiều kết quả thú vị.

Kính mời mọi người quan tâm tới dự

Bộ môn Vật lí lý thuyết