Bộ môn Vật lí lí thuyết tổ chức hội thảo về: Dạy học tín chỉ trong Vật lí lí thuyết

+ Thời gian: ngày 8 tháng 12 năm 2107.

+ Địa điểm: Bộ môn Vật lí lí thuyết

+ Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT và sinh viên năm thứ 4 thuộc chuyên ngành VLLT.

 

                                                          Bộ môn VLLT