Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô cùng các bạn sinh viên dự Webinar Khoa học:

Người trình bày: TS. Nguyễn Hoàng Phương Thanh

  Nghiên cứu viên tại Viện Khoa học nhiệt độ thấp, trường đại học Hokkaido, Nhật Bản.

Thời gian: 10h00 ngày 09 tháng 10 năm 2021 (Thứ 7)

Zoom ID: 6776680915

Pass: 123479

Abstract:
The Interstellar medium (ISM) is interstellar space where contains the matter needed to form stars and planets. It is a complex medium that is in permanent interaction with radiation, turbulence, magnetic, and gravitational fields. Everything that happens in the ISM has consequences on the dynamic and evolution of the Universe. Thus, studying its physical properties and dynamic behavior is of pivotal importance to better understand the formation of stars and planets in a particular, the development and evolution of the universe in general.