1. Chủ đề: Dạy học Vật lí theo phát triển năng lực của học sinh.
  2. Người chủ trì:PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng chủ trì
  3. Thàn phần tham gia: Học viên cao học lớp k26 và nghiên cứu sinh cuả Bộ môn trình bày các tham luận. Giảng viên của Bộ môn tham dự.
  4. Thời gian: Xê mi na được thực hiện tại phòng 402 ngày 22  tháng 9 năm 2017.
  5. Nội dung: Các báo cáo và thảo luận hướng tới các giải pháp cụ thể cho dạy học phát triển năng lực ở từng đề tài cụ thể trong dạy học vật lí ở trường phổ thông: Dạy học phần cơ học, phần nhiệt học (vật lí lớp 10), phần điện học, quang học (vật lí lớp 11), phần Dao động và sóng (vật lí lớp 12).