Theo Thông báo số 105/TB-ĐHSPHN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội:

  • Sinh viên, học viên không lên giảng đường từ 16/3/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo của Nhà Trường.
  • Nhà Trường đề nghị học sinh, sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
  • Nhà Trường đề nghị học sinh, sinh viên tham gia đầy đủ, tích cực việc học trực tuyến theo thời khoá biểu và các hướng dẫn học tập của khoa, giảng viên.

Thông báo 105_TB_DHSPHN