Sứ mạng: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên vật lí chất lượng cao trong nước và khu vực; Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học vật lí và khoa học giáo dục; Định hướng, giải quyết những thách thức về giáo dục của đất nước và khu vực.

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Khoa Vật lí Trường ĐHSPHN sẽ có những kết quả vượt trội trong nghiên cứu khoa học công nghệ, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên chất lượng cao ở tầm quốc gia và quốc tế.

Triết lý giáo dục: Đào tạo nhà giáo Vật lí xuất sắc có tinh thần nhân văn, tư duy hiện đại, hành động tích cực vì sự phát triển cộng đồng.

Giá trị cốt lõi: Chuẩn mực, Sáng tạo, Tiên phong.

Quyết định phê duyệt Sứ mạng – tầm nhìn – triết lý giáo dục – giá trị cốt lõi của Khoa Vật lí