Thông báo Seminar tháng 6/2018

Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí tổ chức seminar định kì vào sáng thứ 2 ngày 04 tháng 6 năm 2018 tại tầng 4 khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm về các nội dung:

Từ 8h30 đến 11h30: Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần nhiệt học vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Từ 13h30 đến 16h30: Cách tìm kiếm và trích dẫn các tài liệu khoa học trong nghiên cứu khoa học giáo dục; Tổ chức dạy học định hướng phát triển năng lực cho học sinh miền núi phần cảm ứng điện từ lớp 11.

Kính mời các Thầy Cô giáo, các nhà khoa học và các bạn học viên, sinh viên quan tâm tới dự và thảo luận.

Bộ môn LL&PPDH BM Vật lí