1. Chủ đề: Sử dụng thiết bị thực hành vật lí theo định hướng phát triển năng lực học sinh
  2. Người chủ trì: TS. Dương Xuân Quý
  3. Thành phần tham gia: Các học viên cao học lớp k26 và nghiên cứu sinh cuả Bộ môn trình bày các tham luận. Giảng viên của Bộ môn tham dự.
  4. Xê mi na được thực hiện tại phòng 402 ngày 13  tháng 11 năm 2017.

Nội dung: Các báo cáo và thảo luận hướng tới các cách thức xây dựng và sử dụng thiết bị thực hành trong dạy học vật lí ở trường phổ thông. Về việc xây dựng các thiết bị  phần cơ học, phần nhiệt học (vật lí lớp 10), phần điện học, quang học (vật lí lớp 11), phần Dao động và sóng (vật lí lớp 12).