1. Chủ đề: Đánh giá năng lực trong dạy học vật lí.
  2. Người chủ trì: TS. Trần Bá Trình
  3. Thành phần tham gia: Các học viên cao học lớp k26 và nghiên cứu sinh của môn trình bày các tham luận. Giảng viên của Bộ môn tham dự.
  4. Xê mi na được thực hiện tại phòng 402 lúc 8h 30ngày 27  tháng 10 năm 2017.

Nội dung: Các báo cáo và thảo luận hướng tới các giải pháp cụ thể cho đánh giá quá trìn học tập của học sinh ở từng đề tài cụ thể trong dạy học vật lí ở trường phổ thông.