HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ

KHOA VẬT LÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN THỨ VIII

THÔNG BÁO SỐ 1

I. Mục đích hội thảo

– Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ trong Khoa Vật lí đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Công bố những kết quả khoa học mới nhất của đội ngũ cán bộ trẻ Khoa Vật lí.

– Tạo điều kiện trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác nghiên cứu cho cán bộ trẻ trong và ngoài Khoa Vật lí.

II. Thành phần tham gia

Các cán bộ dưới 35 tuổi của Khoa Vật lí, học viên cao học,  nghiên cứu sinh ngành Vật lí.

– Các cán bộ được mời từ những cơ sở nghiên cứu có hợp tác khoa học với Khoa Vật lí trong những năm qua.

III. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

– Thời gian dự kiến:  24/03/2016

– Địa điểm: Khoa Vật lí, Trường  ĐHSP Hà Nội,  136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

IV.  Quy định về báo cáo tham dự

– Tóm tắt báo cáo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong 01 trang A4 (phông chữ 13, TimesNew Roman, căn lề mỗi bên 30 mm) trình bày tiêu đề (tên tiêu đề in đậm), tên tác giả (gạch chân tên tác giả trình bày), địa chỉ cơ quan, địa chỉ email, nội dung tóm tắt bài báo và từ khóa (Keywords), gửi tới email hoinghivatli2016@gmail.com trước: 06/03/2016.

 

–  Hình thức báo cáo tại hội thảo:

Báo cáo khoa học gửi Hội thảo sẽ được lựa chọn hình thức trình bày miệng hoặc treo. Thứ tự trình bày các báo cáo được công bố trong thông báo số 2.

Thông tin về HTKH cán bộ trẻ Khoa Vật lí năm 2016 và mẫu tóm tắt báo cáo cũng sẽ được đăng tải trên trang web của khoa Vật lí tại địa chỉ:
http://phys.hnue.edu.vn

https://drive.google.com/file/d/0B49ObBjMJdWwenFsamgyRE54OEU/view?usp=sharing

V. Ban tổ chức

Trưởng ban:

PGS. TS. Lục Huy Hoàng

Phó ban:

TS. Lê Đức Ánh

Ủy viên:       

TS. Bùi Đức Tĩnh

TS. Lê Minh Thư

Hội đồng khoa học:

PGS.TS. Lê Viết Hòa

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hưng

PGS. TS. Nguyễn Quỳnh Lan

Ban thư ký:

TS. Trịnh Đức Thiện

ThS. Nguyễn Thị Thảo

Ban tổ chức hội thảo rất mong nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, các cán bộ giảng dạy trẻ và nghiên cứu viên.

Hà Nội, 14/01/2016 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

PGS. TS. Lục Huy Hoàng