KHOA VẬT LÍ

BỘ MÔN VẬT LÍ LÍ THUYẾT

——————

THÔNG BÁO SEMINAR ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tiêu đề: MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN VẬT LÍ LÍ THUYẾT

Thời gian: 8h30, Thứ 2, ngày 7/11/2022

Địa điểm: Phòng 300, Giảng đường C

Người trình bày: Các giảng viên Bộ môn VLLT

Thành phần tham dự: Giảng viên Bộ môn VLLT, Sinh viên năm thứ tư học nhóm ngành VLLT 

Kính mời các thầy cô, sinh viên, học viên sau đại học quan tâm tham dự.