CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH KHOA VẬT LÍ

NĂM HỌC 2017 – 2018

Tổ chức ngày 26 và 27/04/2018 tại Phòng họp Khoa Vật lí

 

 

Ngày 26/04/2018

PHIÊN TIỂU BAN (04 TIỂU BAN)

 

Máy chiếu do các Tiểu ban của Hội nghị chuẩn bị, máy tính cá nhân do các sinh viên tự chuẩn bị. Thời gian sinh viên trình bày báo cáo và thảo luận theo yêu cầu của các Tiểu ban.

 

Tiểu ban 1: Lí luận dạy học Vật lí: 13h30 ngày 24/04/2018 tại Phòng 405 Bộ môn Lí luận và dạy học Vật lí, nhà C Khoa Vật lí.

Chủ tọa:  PGS. TS. Nguyễn Văn Biên,  TS. Nguyễn Anh Thuấn, TS. Dương Xuân Quý, TS. Trần Ngọc Chất, TS. Tưởng Duy Hải, Th.S Nguyễn Thị Diệu Linh.

 

 

STT Họ và tên Lớp Tên báo cáo Mã báo cáo
1. Trần Trung,

Trần Văn Trường

B K64 Xây dụng một số thí nghiệm dùng nguồn cao áp để sử dụng trong dạy học theo định hướng STEM NCKH18-07
2. Nguyễn Thùy Linh CLC K64 Thiết kế bài tập kiểm tra đánh giá năng lực thực nghiệm khi học chương “” NCKH18-12
3. Đỗ Thị Hồng Quyên B K64 Thiết kế, thử nghiệm các phương án thí nghiệm với cảm biến dùng trong dạy học Vật lí theo tiếp cận năng lực NCKH18-46
4. Trương Thị Quỳnh Hoa,

Nguyễn Thị Diệp Linh

Nguyễn Việt Hà

K K66

K K64

Quan niệm của sinh viên Sư phạm về giáo dục STEM
5. Lê Hải Linh K K66 Các đặc trưng của sgk phát triển năng lực: phân tích sgk vật lí, hóa học,  sinh học của Nxb Cambridge NCKH18-02
6. Đinh Bá Dũng A K67 Nghiên cứu, thiết kế câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12 bằng phần mềm maple. NCKH18-59
7. Nguyễn Văn Hoà,

Nguyễn Anh Đức,

Nguyễn Thị Diệu,

Nguyễn Võ Thanh Việt

AK64

và CLCK65

Nghiên cứu động cơ nhiệt – máy phát điện và các vấn đề chuyển đổi năng lượng sử dụng trong dạy học vật lí. NCKH18-35
8. Nguyễn Quý Thịnh K K65 Việt hóa phần mềm Coach 7 nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu Vật lí gắn với quá trình Vật lí thực NCKH18-03
9. Nguyễn Thị Bắc K K65 Nghiên cứu, mô phỏng một số chuyển động cơ bằng phần mềm maple NCKH 18 -58
10. Lường Ngọc Anh A K64 Thiết kế bài tập đánh giá năng lực thực nghiệm cho học sinh sau khi học xong chương “chất khí “- vật lí 10. NCKH18-36
11. Trần Hải Nam CLC K64 Thiết kế bài tập đánh giá năng lực thực nghiệm cho học sinh sau khi học xong phần quang hình học – vật lí 11 NCKH18-49

Tiểu ban 2: Vật lí Môi trường và Thiên văn: 7h00 ngày 26/04/2018 tại phòng 222 Bộ môn Vật lí Đại cương, nhà C khoa Vật lí.

Chủ tọa: PGS. TS. Nguyễn Văn Khánh, PGS. TS. Trần Minh Thi, PGS. TS. Nguyễn Minh Thủy, TS. Ngô Ngọc Hoa, TS. Nguyễn Cao Khang.

 

STT Họ và tên Lớp Tên báo cáo Mã báo cáo

1.

Phan Thị Quyên CLC K64 Tìm hiểu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở cấp THPT hiện nay NCKH18-05

2.

Cao Thị Hải Anh A K64

 

Hệ số thấp thụ của cấu trúc nhiều lớp các chấm lượng tử NCKH18-52

3.

Lê Thị Nga B K64 Xác định độ ẩm không khí bằng phổ hấp thụ của hơi nước NCKH18-64

4.

Vũ Minh Hằng A K64 Xây dựng thí nghiệm xác định độ ẩm của không khí NCKH18-61

5.

Phạm Thị Yến B K64 Đánh giá khả năng xử lí thuốc trừ cỏ Paraquat của TiO2 phủ trên hạt Silica-gel NCKH18-14

6.

Vũ Thị Tường Vi B K64 Nghiên cứu tính chất dao động của vật liệu than thiện môi trường ZrO2 NCKH18-65

Tiểu ban 3: Vật lí Chất rắn và Điện tử, 8h00 ngày 26/04/2018 tại phòng 207 Bộ môn Vật lí CR-ĐT, nhà C khoa Vật lí.

Chủ tọa: PGS. TS. Lục Huy Hoàng, PGS. TS. Đỗ Danh Bích, PGS. TS. Trần Mạnh Cường, PGS. TS. Phạm Văn Vĩnh, TS. Nguyễn Đình Lãm, TS. Phạm Văn Hải, TS. Phạm Đỗ Chung.

 

STT Họ và tên Lớp Tên báo cáo Mã báo cáo

1.

Nguyễn Minh Nguyệt K K64 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố ngoại vi lên tính chất của vật liệu biến hoá trong vùng tần số THz NCKH18-18

2.

Nguyễn Bình Minh K K65 Plasmon- mediated catalyst for the oxidation of Glucose NCKH18-08

3.

Nguyễn Thùy Dương K K64 Synthesis of nano Ni particles by a bipolar electrolyser applied for fuel cell NCKH18-10

4.

Nguyễn Thị Hoài A K64 Chế tạo vật liệu tổ hợp Bi_2 WO_6/Ag-AgBr và nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu NCKH18-63

Tiểu ban 4: Vật lí lí thuyết: 08h00 ngày 26/04/2018 tại phòng 300 Bộ môn VLLT, nhà C Khoa Vật lí.

Chủ tọa: PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp, PGS.TS. Nguyễn Quang Học, PGS.TS. Lê Đức Ánh, TS. Nguyễn Chính Cương, PSG. TS. Đào Thị Lệ Thủy, PGS. TS. Bùi Đức Tĩnh.

STT Họ và tên Lớp Tên báo cáo Mã báo cáo

1.

Tạ Thị Thùy Linh A K64 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc vật liệu CaSiO3 khối bằng phương pháp động lực học phân tử. NCKH18-57

2.

Trần Mạnh Hùng

 

A K65 Tán xạ  e+e – ff trong mô hình

Randall-Sundrum.

NCKH18-26

3.

Nguyễn Thị Hương Loan K K64 Simulation the material Bi2WO6 based on the density functional theory. NCKH18-15

4.

Đặng Thị Lan Anh CLC K64 Nghiên cứu biến dạng phi tuyến của hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc LPTD dưới tác dụng của áp suất. NCKH18-31

5.

Trần Đình Cường CLC K65 Study on the melting of interstitial alloys FeH and FeC with BCC structure under pressure NCKH18-37

11h-12h: Các tiểu ban họp thống nhất kết quả Hội nghị và lựa chọn báo cáo trình bày trong        phiên toàn thể. Danh sách các báo cáo trong phiên toàn thể sẽ được Ban tổ chức hội nghị cập nhật từ kết quả của 04 tiểu ban và thông báo tới các tác giả.

 

 

Ngày 27/04/2018

7h00 – 7h30: Đón tiếp đại biểu

7h30 – 7h45: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, phát biểu khai mạc

8h00 – 11h00:  Báo cáo phiên toàn thể

Chủ tọa: PGS. TS. Lục Huy Hoàng, PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh, PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp, PGS. TS. Trần Mạnh Cường, TS. Tưởng Duy Hải.

Sinh viên trình bày báo cáo trong 10 phút và 05 phút thảo luận. Máy chiếu do Hội nghị chuẩn bị, máy tính cá nhân do các sinh viên tự chuẩn bị. 

STT Họ và tên Lớp Tên báo cáo Mã báo cáo
1 Nguyễn Thùy Dương K K64 Synthesis of nano Ni particles by a bipolar electrolyser applied for fuel cell NCKH18-10
2 Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Võ Thanh Việt A K64,

CLC K65

Nghiên cứu động cơ nhiệt – máy phát điện và các vấn đề chuyển đổi năng lượng sử dụng trong dạy học vật lí. NCKH18-35
3 Trần Đình Cường CLC K65 Study on the melting of interstitial alloys FeH and FeC with BCC structure under pressure NCKH18-37
4 Phạm Thị Yến B K64 Đánh giá khả năng xử lí thuốc trừ cỏ Paraquat của TiO2 phủ trên hạt Silica-gel NCKH18-14
5 Nguyễn Minh Nguyệt K K64 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố ngoại vi lên tính chất của vật liệu biến hoá trong vùng tần số THz NCKH18-18

9h00 – 10h00: Phiên Poster và Coffee Break: tại Sảnh Khoa Vật lí.          

(Sinh viên cần treo xong Poster trước 8h00)

Chấm Poster: TS. Ngô Ngọc Hoa, TS. Trần Ngọc Chất, TS. Lê Minh Thư, TS. Phạm Đỗ Chung, TS. Nguyễn Thị Thảo, ThS Bùi Thị Hà Giang.

STT Họ và tên Lớp Tên báo cáo Mã báo cáo
 1. Đinh Ngọc Thu Trang B K65 Nghiên cứu ảnh hưởng của nút khuyết lên nhiệt độ nóng chảy của hợp kim xen kẽ nhị nguyên với cấu trúc lập phương tâm diện dưới tác dụng của áp suất. NCKH18-04
 2. Nguyễn Thị Hoài A K64 Nghiên cứu ảnh hưởng của nút khuyết lên nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử C với cấu trúc LPTK tâm diện dưới tác dụng của áp suất. NCKH18-53
 3. Hoàng Thị Thanh Phương B K65 Influence of vacancy on the melting of substitution alloy AB with interstitial atom C and FCC structure. NCKH18-40
4. Nguyễn Thị Diệu Linh A K64 Pha tạp Zn vào Bi2WO6 để cải thiện tính chất quang xúc tác NCKH18-28
5. Phạm Thị Phương Anh A K64 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc vật liệu SiO2 khối bằng phương pháp động lực học phân tử NCKH18-56
 6. Lâm Thị Ngọc Huyền A K65 Tán xạ  e+e – e+e thông qua hạt truyền trung gian radion và Higgs khi chùm hạt tới e+ephân cực trong mô hình Randall-Sundrum. NCKH18-25
 7. Kiều Thị Hồng Nhung B K65 Tán xạ e+e – e+ethông qua hạt truyền trung gian u-hạt theo kênh s trong vật lý u-hạt. NCKH18-33
 8. Đàm Thị Hoa CLC K64 Tán xạ e+e ® e+ekhi chùm hạt tới               e+ekhông phân cực theo kênh s  trong mô hình Randall-Sundrum NCKH18-17
 9. Trần Đình Cường

Đặng Quốc Thắng

CLC K65 Study on elastic deformation of interstitial alloys FeC and FeH with BCC structure under zero pressure. NCKH18-41
 10. Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Hồng Hải

Trần Đình Cường

K K65 Thermodynamic property of interstitial alloys FeH and FeC with BCC structure at zero pressure. NCKH18-43
 11. Nguyễn Thị Lan Anh K K64 Study on nonlinear deformation of binary interstitial alloy AB with BCC structure under pressure. NCKH18-32
 12. Nguyễn Thị Quỳnh Nga B K64 Xây dựng một số thí nghiệm Vật lí Đại cương bằng cảm biến nhiệt LM35 NCKH18-62
 13. Phan Thùy Dương A K64 Nghiên cứu chế tạo anten dải kĩ thuật số mặt đất DVB-T2 kích thước nhỏ NCKH18-54
 14. Phạm Thị Nhung B K64 Tăng cường hiệu quả quang xúc tác của vật liệu g-C3N4 NCKH18-16
 15. Đoàn Thị Lâm Oanh B K64 Nghiên cứu tính chất vật lí của màng TiO2 phủ hạt kim loại Au NCKH18-27
 16. Nguyễn Thị Phượng B K64 Phương pháp chế tạo đế sers từ hạt nano vàng va tinh thể quang tử opal sio2 NCKH18-42

11h15 – 11h30:   Ban Tổ chức họp thống nhất kết quả Hội nghị và lựa chọn 4 báo cáo gửi dự thi Hội nghị SVNCKH cấp Trường (PHK).

11h30 – 12h00:   Công bố kết quả, trao giải và bế mạc.

 

 Hà Nội, ngày  26 tháng  4 năm 2018

                                                                                                                                     Ban Tổ chức Hội nghị

                                                                                                                                PGS.TS. Lục Huy Hoàng