Nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo cho sinh viên chuyên ngành Vật lí chất rắn - Điện tử và tăng cường hợp tác trao đổi khoa học giữa các nhà khoa học trong và ngoài trường, Bộ môn Vật lí chất rắn-Điện tử, Khoa Vật lí, Trường Đại học…
..>>