Kính gửiCác thầy cô giáo và toàn thể sinh viên Khoa Vật lí

Ngày 17 tháng 04 năm 2024, “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Khoa Vật lí năm học 2023-2024” đã được tổ chức thành công, theo đúng kế hoạch. Hội đồng khoa học đã họp đánh giá các công trình khoa học của sinh viên và quyết định:

– Trao 82 giải thưởng sinh viên NCKH Khoa Vật lí năm học 2023-2024, trong đó có 08 giải Nhất, 14 giải Nhì, 16 giải Ba và 44 giải Khuyến khích (Quyết định giải thưởng đính kèm theo link:

https://drive.google.com/file/d/12VJsVNgG_PwE3RJ9nDW-Hrl9Kwgy3QxL/view?usp=drive_link

– Gửi 07 công trình xuất sắc nhất gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường (danh sách đính kèm theo link:

https://drive.google.com/file/d/1wA88-_XZwHCCAdfG4bevPGyTsOmSnyFk/view?usp=sharing

Ban Chủ nhiệm Khoa Vật lí đề nghị các sinh viên đạt giải trong quyết định kể trên khẩn trương thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các công việc sau đây:

¨ Các tác giả có công trình được gửi dự thi cấp Trường xin ý kiến thầy hướng dẫn, tiếp tục hoàn thiện báo cáo sau Hội nghị và gửi hồ sơ tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Trường (theo quy định) cho Ban Tổ chức Hội nghị SV NCKH Khoa Vật lí

¨ Các sinh viên đạt giải được cộng điểm vào điểm học phần chuyên ngành không quá 3 tín chỉ của năm học có báo cáo khoa học, riêng sinh viên năm thứ tư có thể cộng điểm cho học phần thuộc học kì 6 của năm thứ 3.

¨ Các sinh viên đăng kí cộng điểm với cô Đào Thị Vân Anh trong ngày  21/04/2024. Việc cộng điểm được thực hiện theo Quy định hiện hành của Khoa Vật lí.

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

                                                           Trưởng Khoa 

(Đã ký)  
PGS. TS. Đỗ Danh Bích