Tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024)

1. MỤC ĐÍCH

Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ giảng viên, sinh viên với Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

2. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

2.1. Nội dung tuyên truyền

  • Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
  • Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Tuyên truyền việc triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(Có Đề cương tuyên truyền kèm theo)

2.2. Hình thức tuyên truyền

  • Tuyên truyền miệng tới sinh viên thông qua đội ngũ cán bộ các chi đoàn.
  • Tuyên truyền trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, pa nô).
  • Tuyên truyền trong buổi họp sinh hoạt thường kỳ của Ban chấp hành LCĐ mở rộng; sinh hoạt lớp tại các chi đoàn; lồng ghép trong các buổi biểu diễn văn nghệ của các chương trình ngoại khoá

2.3. Thời gian tuyên truyền: Tháng 5/2024, tuyên truyền trọng điểm từ ngày 10/5/2024 đến hết ngày 20/5/2024.