THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO

ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN VẬT LÍ LÍ THUYẾT VÀ VẬT LÍ TOÁN

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CỦA BỘ MÔN VẬT LÍ LÍ THUYẾT

 

Thời gian: 8h00 ngày 17 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phòng seminar Bộ môn VLLT).

Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành VLLT và sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành VLLT.

 

Kính mời mọi người quan tâm tới dự!

                                                                   Bộ môn Vật lí lí thuyết