HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA VẬT LÍ
NĂM HỌC 2019 – 2020
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2019 – 2020 sẽ được tiến hành vào 7h30’ ngày 19 tháng 05 năm 2020 tại Phòng họp Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Hiện nay, ban tổ chức Hội nghị đã nhận được 36 tóm tắt báo cáo đăng kí tham dự và 31 báo cáo toàn văn của các tác giả là sinh viên Khoa Vật lí. Toàn bộ các báo cáo toàn văn đã được phản biện bởi các nhà khoa học và được Hội đồng đánh giá chất lượng, chấm điểm các công trình theo chuyên ngành của Bộ môn. Danh sách các báo cáo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị và hình thức báo cáo sẽ được thông báo tới các tác giả.
Chương trình Hội nghị sinh viên NCKH – Khoa Vật lí 2020 chi tiết được đăng tải theo đường link:
https://drive.google.com/open?id=1RFEZpgyIw3AOI-PdH1OYeucsKFWsT-xP