THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA VẬT LÍ

NĂM HỌC 2017 – 2018

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2017 2018 sẽ được tiến hành vào ngày 26 và 27 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các phiên báo cáo miệng (oral) được tổ chức từ 8h00 ngày 26/04/2018 tại 04 tiểu ban của Hội nghị (Tiểu ban Vật lí lí thuyết, Tiểu ban Vật lí thiên văn và Môi trường, Tiểu ban Vật lí chất rắn-Điện tử, Tiểu ban Phương pháp dạy học).

Phiên toàn thể và Phiên báo cáo treo (poster) được tổ chức vào 8h00 ngày 27/04/2018. (Danh sách các báo cáo trong phiên toàn thể và phiên báo cáo treo sẽ được Ban tổ chức Hội nghị cập nhật từ kết quả của 04 tiểu ban diễn ra trong ngày 26/04/2108 và thông báo tới các tác giả).

Hiện nay, ban tổ chức Hội nghị đã nhận được 60 báo cáo đăng kí tham dự của các tác giả là sinh viên Khoa Vật lí. Để đảm bảo Hội nghị diễn ra theo kế hoạch, yêu cầu các tác giả nộp báo cáo toàn văn trước ngày 19/04/2018. Toàn bộ các báo cáo toàn văn sẽ được phản biện, danh sách các báo cáo của tác giả được chấp nhận trình bày tại Hội nghị sẽ được thông báo tới các tác giả trong các thông báo tiếp theo.

 

                                                                                                    Trưởng ban tổ chức

                      

                                                                                                 PGS. TS Lục Huy Hoàng