THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO DẠY HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

(Hà Nội, 08 tháng 10 năm 2016)

     Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục & Đào tạo và Hội Giảng dạy Vật lí thuộc Hội Vật lí Việt Nam tổ chức Hội thảo “Dạy học Vật lí theo định hướng phát triển năng lực“, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO

– Đánh giá, trao đổi kinh nghiệm dạy học và đào tạo giáo viên môn Vật lí giữa giáo viên ở trường trung học và giảng viên Khoa Vật lí các trường ĐHSP.

– Định hướng dạy học và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên môn Vật lí nhằm hình thành và phát triển năng lực của người học, đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

II. CÁC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC CỦA HỘI THẢO

– Mục tiêu dạy học phát triển năng lực trong dạy học vật lí.

– Nội dung, phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức dạy học hiện đại theo định hướng phát triển năng lực.

– Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lí theo định hướng phát triển năng lực.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lí.

– Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.

– Dạy học tích hợp khoa học tự nhiên ở trường phổ thông.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: ngày 08 tháng 10 năm 2016.

Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội – 136 đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

– Giảng viên vật lí các Trường đại học sư phạm, các Trường cao đẳng sư phạm, các khoa sư phạm của các trường đại học.

– Giáo viên vật lí các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

– Các nhà nghiên cứu dạy học vật lí.

– Chuyên viên vật lí các Vụ chức năng –Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trong toàn quốc

V. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Ban tổ chức hội thảo

Stt Họ và tên Ghi chú
1. GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội Trưởng ban
2. PGS.TSKH. Nguyễn Thế Khôi, Chủ tịch Hội giảng dạy vật lí Đồng trưởng ban
3. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Trung học – Bộ GD& ĐT Đồng trưởng ban
4. PGS.TS. Lục Huy Hoàng, Trưởng Khoa Vật lí, Trường ĐH SP Hà Nội Phó Trưởng ban
5. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng,Trưởng Bộ môn phương pháp dạy học vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội Phó Trưởng ban
6. PGS.TS. Nguyễn Văn Biên, Phó Trưởng Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội Phó Trưởng ban
7. GS.TS. Đỗ Hương Trà, Giảng viên Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
8. PGS.TS. Phạm Xuân Quế, Giảng viên Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội, Thư kí Hội Giảng dạy vật lí Ủy viên
9. PGS.TS. Nguyễn Mạnh  Thảo, Giảng viên Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
10. TS. Nguyễn Anh Thuấn, Phó Trưởng Bộ môn phương pháp dạy học vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
11. ThS. Nguyễn Văn Nghiệp, Chuyên viên Vụ  Giáo dục Trung học – Bộ GD& ĐT Ủy viên

Ban thư kí hội thảo

TS.Trần Ngọc  Chất

TS.Dương Xuân Quý

TS.Tưởng Duy Hải

ThS.Nguyễn Thị Diệu Linh

VI. THỜI HẠN ĐĂNG KÍ, NỘP TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO

  • Thời hạn gửi Phiếu đăng kí tham gia Hội thảo của cá nhân và tập thể, Tóm tắt báo cáo, Toàn văn báo cáo qua e-mail trước ngày:

30 tháng 6 năm 2016

  • Thông báo kết quả lựa chọn báo cáo tại hội thảo và đăng kỉ yếu:

15 tháng 7 năm 2016

 Địa chỉ liên hệ, gửi Phiếu đăng kí tham dự Hội thảo, tóm tắt báo cáo và toàn văn báo cáo

E-mail: htdhvl@gmail.com

Điện thoại: 0961003935 (TS. Trần Ngọc Chất)

Địa chỉ bưu điện: Hội thảo dạy học vật lí

Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

VII. TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO TOÀN VĂN

  • Tóm tắt các báo cáo và Chương trình Hội thảo sẽ được phát tới các đại biểu tại Hội thảo
  • Kỉ yếu của Hội thảo sẽ được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, bao gồm các báo cáo được Hội đồng biên tập lựa chọn và được phản biện.
  • Phiếu đăng kí và mẫu hướng dẫn viết Tóm tắt và Báo cáo toàn văn được gửi kèm theo Thông báo này.

VIII. HỘI THẢO PHÍ

  • Phí tham gia Hội thảo và phí báo cáo tại hội thảo: miễn phí
  • Cơ quan công tác trả kinh phí đi lại và ăn ở để tham dự Hội thảo

Các thông tin tiếp theo về Hội thảo sẽ được trình bày trên website:

http://phys.hnue.edu.vn/htdhvl

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(đã ký)

GS.TS. NGUYỄN VĂN MINH