Tên báo cáo: Các vấn đề của lý thuyết hạt cơ bản và Vũ trụ học

Người báo cáo: GS. TS Hoàng Ngọc Long, Viện Vật lí
Thời gian: 14 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 2017.
Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phòng seminar Bộ môn VLLT).
Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm thứ tư chuyên ngành VLLT.
Tác giả sẽ trình bày các hướng nghiên cứu thời sự của lý thuyết hạt cơ bản và Vũ trụ học, cụ thể là: vật lý neutrino, hạt Higgs, vật chất tối, lạm phát Vũ trụ, bất đối xứng, vật chất – phản vật chất và sóng hấp dẫn.

Kính mời mọi người quan tâm tới dự.

​​​​​​​ Bộ môn Vật lí lý thuyết