Các học viên cao học K25 các chuyên ngành Vật lí theo dõi kế hoạch học tập và giảng dạy theo đường dẫn sau:
Kế hoạch học tập và giảng dạy k25