Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2018 – 2019 sẽ được tiến hành vào 8h ngày 03 tháng 05 năm 2019 tại Phòng họp Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hiện nay, ban tổ chức Hội nghị đã nhận được 29 tóm tắt báo cáo đăng kí tham dự và 23 báo cáo toàn văn của các tác giả là sinh viên Khoa Vật lí. Toàn bộ các báo cáo toàn văn sẽ được phản biện bởi các nhà khoa học. Danh sách các báo cáo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị và hình thức báo cáo sẽ được thông báo tới các tác giả.

Trưởng ban tổ chức

PGS. TS Lục Huy Hoàng