Để hỗ trợ các hoạt động dạy học online, có nhiều bài viết của các giáo viên, giảng viên vật lí chia sẻ các nguồn tư liệu. Dưới đây là tập hợp các tư liệu miễn phí, hữu ích cho việc dạy học vật lí

 Một số nguồn tư liệu này chỉ miễn phí trong thời gian có dịch Covid 19

Nguồn tư liệu theo chủ đề

 Hoạt động tương tác online

 • Astronomy Demonstration Videos – các video 5 phút về thiên văn. Kèm theo các câu hỏi cốt lõi và các phiếu học tập .
 • Five minute physics – Các nhiệm vụ đọc ngắn và kiểm tra trước giờ học các chủ đề điện từ trường, vật lí hiện đại và trường.
 • Interactive Video Vignettes – Bài kiểm tra vật lí dưới dạng trắc nghiệm với video .
 • Physicsclassroom.com – nền tảng dạy học vật lí online, tương tác theo chủ đề .
  • Physics Interactives – nhiệm vụ học tập, mô phỏng với các câu hỏi và games cho học sinh THPT .
  • Concept Builders – Câu hỏi hình thành khái niệm .
  • Positive Physics – Các bài tập luyện tập – Free through July 2020.
 • PICUP (Partnership for Integration of Computation into Undergraduate Physics) –  Mô hình hoá, các hiện tượng vật lí
 • STEM coding – Videos có mã hoá các hoạt động liên quan đến vật lí, thiên văn và các môn thuộc lĩnh vực STEM . Cần cài Java để chạy p5.js. Có thể cài tại đây  learning management system
 • Direct Measurement Videos / Pivot Interactives – TIến hành thí nghiệm trực tiếp trên videos .  free 30-day trial.
 • ISLE Video Experiments – Video thí nghiệm theo tiến trình tìm tòi khám phá   You can access these from the ISLE Youtube channel, or by going to this ISLE page and clicking into any of the topics until you get to the videos.

Mô phỏng – Simulations

See our Expert Recommendation all about moving labs online.

Thí nghiệm thực hiện với các thiết bị điện thoại 

 Thí nghiệm đơn giản

 Các khoá học online

 

 • Video ngắn về thí nghiệm và hiện tượng vật lí 

(Theo https://www.physport.org)