Khoa Vật lí đào tạo 1 mã ngành với 3 chương trình đào tạo: + Cử nhân Sư phạm Vật lí; + Cử nhân Sư phạm Vật lí chất lượng cao; + Cử nhân Sư phạm Vật lí tiếng Anh. * Chương trình đào tạo: Cử nhân Sư phạm…
..>>